actualització setembre 2023

POLÍTICA GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

Cursos a tu aire – Condiciones del curso

INSCRIPCIÓ i AVANTATGES

 • L’Institut français d’Espagne – antena Barcelona organitza proves de nivell gratuïtes pels seus futurs estudiants per tal que puguin escollir el curs de francès més adaptat als seus objectius. La prova es realitzarà presencialment amb un dels nostres professors, o excepcionalment a distància, per ajudar-los a escollir el nivell més adequat. Aquest test no obliga a comprar un curs, però tampoc genera un certificat oficial. El test de nivell és OBLIGATORI per a les persones que vagin a matricular-se a un curs de francès superior al nivell A1.1 (nivell principiant).
 • Els alumnes matriculats a un curs a l’IFE – antena Barcelona tenen accés gratuït a la mediateca de l’institut i a la seva versió digital “Culturethèque”.
 • Els alumnes de l’IFE– antena Barcelona es beneficiaran de la gratuïtat de les despeses de gestió en la compra d’una estada lingüística del catàleg de l’IFE.
 • Així mateix, els alumnes de l’IFE – antena Barcelona obtindran descomptes o gratuïtat a les activitats culturals del centre.
 • El preu dels exàmens oficials DELF-DALF o del TCF no va inclòs en el preu del curs.  
 • De la mateixa manera, el preu dels llibres tampoc ca inclòs en el del curs.

DINÀMICA DELS CURSOS

 • El nombre d’alumnes en una classe és limitat segons la capacitat i l’aforament de cada aula.
 • Les places no es guarden.
 • L’Institut français es reserva el dret d’anul·lar un curs que no arribi a un mínim d’alumnes matriculats.
 • L’Institut français es reserva el dret d’assignar el professor de cada curs i de substituir-lo en qualsevol moment si esdevé necessari. En cas d’absència del professor, el servei de cursos posarà un professor substitut per poder garantir el ritme habitual de la classe. En cas que no sigui possible, la classe es recuperarà en un altre moment.
 • Les peticions de canvi d’horari seran analitzades i validades per la Direcció de cursos. Les peticions només podran ser resoltes favorablement quan el curs sol·licitat encara disposi de places disponibles.
 • Per accedir al següent nivell és necessari haver assistit al 70% de les classes i haver superat els objectius del curs.

FORMES i CONDICIONS DE PAGAMENT  

 • La matrícula es formalitzarà un cop fet el pagament del curs.
 • Els pagaments es podran fer amb la targeta de crèdit o de dèbit (excepte American Express).
 • El pagament en efectiu NO està permès.  

DESCOMPTES i PROMOCIONS

 • Consulti els descomptes i promocions aplicables en el moment de la inscripció a la Secretaria de cursos (no acumulables ni aplicables a posteriori).
 • Alguns descomptes hauran d’aplicar-se únicament durant el període de la promoció.
 • Si prèviament ha comprat només un mòdul de francès, ja no podrà tornar a una combinació de diversos mòduls, després del termini establert per la direcció del centre.
 • Un cop feta la inscripció a diversos mòduls de francès, si un estudiant desitja tornar a només un mòdul, el preu serà sense el descompte.   

INFORMACIÓ SOBRE EL DRET DE RENÚNCIA

El dret de renúncia d’un producte contractat, en aquest cas, un curs amb l’Institut français, és la facultat de l’estudiant a deixar sense efecte el servei acordat, amb un preavís per escrit a l’altra part (Institut français), en el termini establert per exercir aquest dret (14 dies naturals des del pagament del curs), sense necessitat de justificar la seva decisió. Aquest dret no s’aplicarà en els cursos intensius.        

CANCEL·LACIONS i CANVIS  

Segons la Llei vigent i sense perjudici del dret de renúncia, les peticions de baixa seran ateses exclusivament si es compleixen les condicions següents:  

 • L’Institut français es reserva el dret d’anul·lar un curs abans que comenci si el nombre d’inscrits és insuficient. En aquest cas, es tramitarà la devolució de l’import de la inscripció segons els formularis disponibles a la Secretaria del centre. L’estudiant podrà optar lliurement per qualsevol de les següents opcions:
  • La devolució total de l’import de la inscripció.
  • La creació d’una nota de crèdit en euros per la totalitat de l’import del preu de la inscripció, que podrà utilitzar en el termini d’un any a partir de la data en la qual s’hagi tramitat la devolució i exclusivament per a la inscripció a un curs. El titular pot transferir el crèdit a una altra persona de la seva elecció.
 • En cas que l’alumne decideixi abandonar el curs haurà d’informar per escrit a la Secretaria de cursos de l’Institut français:
  • Si l’abandonament es produeix abans de l’inici del curs, es retornarà la quantitat descomptant les despeses de cancel·lació. Les devolucions es faran a la targeta dins del termini legal, o per transferència presentant un certificat bancari amb totes les dades del pagador. En el seu lloc, també pot sol·licitar una nota de crèdit sense despeses de cancel·lació.                
  • Si l’abandonament es produeix després de l’inici del curs i si aquest no ha superat el 50% de la seva duració, les peticions de devolució s’acceptaran només en cas de força major.
  • En el cas que l’abandonament sigui per una causa justificada (malaltia o circumstància familiar greu, trasllat professional o per raons pedagògiques) i amb un justificant acreditatiu, es procedirà a la devolució parcial de la diferència de les hores pagades i no realitzades del curs i descomptant les despeses de cancel·lació. En el seu lloc, també pot sol·licitar una nota de crèdit sense despeses de cancel·lació.
  • Si l’abandonament es produeix quan ja hagi passat el 50% i amb la presentació d’un document justificatiu sobre la impossibilitat de continuar en el curs, l’Institut français proposarà a l’alumne una nota de crèdit en euros per la diferència d’hores pagades i no dutes a terme del curs, que podrà utilitzar en el termini d’un any a partir de la data en la qual s’hagi tramitat la baixa i només per apuntar-se a un altre curs. El titular pot transferir el crèdit a una altra persona de la seva elecció.

L’acceptació de les notes de crèdit com de les devolucions no és automàtica, és competència exclusiva del centre.

Les devolucions s’efectuaran per transferència amb la presentació de:

 • la corresponent sol·licitud signada,
 • la fotocòpia d’un certificat bancari on aparegui l’IBAN, el BIC i el nom del titular,
 • un escrit breu (paper o e-mail) que justifiqui el motiu de la sol·licitud,   
 • els justificants necessaris

Les devolucions es faran efectives en un termini raonable, depenent de la modalitat de pagament de l’alumne i tenint en compte els terminis legals vigents. Per a més informació, consulti a la Secretaria.

OBLIGACIÓ DEL CENTRE

L’equip Institut français imparteix cursos garantint els més elevats estàndards de qualitat en l’ensenyament de la llengua. No obstant això, no pot assegurar cap resultat, ni pel que fa a un determinat nivell de llengua ni pel que fa a la superació d’exàmens de referència, això dependrà de la dedicació de cada estudiant.

LEGISLACIÓ

L’execució i interpretació del present contracte es farà seguint les regles previstes pel Dret espanyol. En el poc probable cas de litigi sobre la interpretació o l’aplicació de les presents condicions generals de venda, i amb renúncia de qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la comunitat autònoma de la seu de l’Institut français on s’hagi realitzat la inscripció.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS  

La inscripció a un curs implica la total acceptació de les presents condicions generals i del reglament intern.

L’IFE es reserva el dret de denegar o d’anul·lar una inscripció a un curs en cas de comportament inadequat per part d’un estudiant en relació amb el reglament intern del centre.         

PROMOCIONS EXCEPCIONALS

Descompte Compra de diversos mòduls:

5% per la compra de 2 mòduls de 30 hores (trimestral o intensiu).
10% per la compra de 3 mòduls de 30 hores (trimestral o intensiu).
Descompte vàlid durant tot l’any.

Descompte Antic alumne

5% per la compra d’un curs anual de mínim 45 hores, pels cursos de l’any escolar 2023/2024. Els cursos d’adults trimestrals i intensius no poden beneficiar-se d’aquest descompte. 

Promoció excepcional Journée Portes Ouvertes (Jornada de Portes Obertes):

10 % per la compra d’un curs anual de mínim 60 hores, per als cursos de l’any escolar 2023/2024. 10% addicional per la compra de mínim 2 mòduls de 30 hores (cursos trimestrals o intensius per adults). Acumulable amb els descomptes “Compra diversos mòduls“. 

Promoció reservada als nous alumnes. Descompte vàlid del 12/09/2023 al 16/09/2023.

          

Condicions generals de venda