El Test de Coneixements de Francès (TCF) és un test de nivell lingüístic de francès destinat a tots els públics no francòfons que, per motius professionals, personals o acadèmics, desitgen ser avaluats i validar els seus coneixements de francès de manera senzilla, fiable i ràpida. 

Calendrier 2022

TCF sur ordinateur

El TCF és un test estandarditzat i calibrat dissenyat pel CIEP, organisme certificador membre d’ALTE, mitjançant una metodologia extremadament rigorosa que el converteix en un autèntic instrument de calibratge.

Tots els candidats reben un certificat dels resultats que els classifica en un dels sis nivells de l’escala de competències definida pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Per consegüent, el TCF no es pot suspendre.                

Des de desembre de 2002, el TCF disposa de la certificació de la norma de qualitat ISO 9001: 2000.

Per què passar el TCF

Per motius:

  • Personals: aquest test permet analitzar els coneixements de francès (comprensió o expressió oral i escrita), per un eventual perfeccionament; és com una fotografia lingüística del nivell de francès en el moment en que el candidat realitza el test;
  • Professionals: proporciona una informació objectiva sobre el nivell de francès que el candidat pot fer servir per demostrar-ho a una institució, per una possible contractació o ascens;    
  • universitàries: proporciona, segons els estàndards, una avaluació fiable de les capacitats lingüístiques, que es tindran en compte per l’admissió en un centre d’ensenyament superior (universitats, escoles d’art, escoles d’arquitectura, escoles de comerç, etc.).      

TCF – Test de connaissance du français